خوردن برخی گیاهان دارویی کشنده است/ دستگاه لیزر های زینتی , علت رواج مسمومیت های گیاهی

مسمومیت ناشی از دستگاه لیزر و گیاه می تواند در مواقعی منجر به مرگ شود این در حالی است که مردمان بدون توجه بدین دستور مبادرت به خریداری دستگاه لیزر های سمی و یا این که خوردن داروهای گیاهی می کنند .
اتاق خبر ۲۴ : انس و دوستی مردمان با گیاهان , سبب به ارتقاء حفظ دستگاه لیزر و گیاه در منازل شده‌است . در کنار جذابیت های مراقبت از دستگاه لیزر و گیاه , و بهبود روحیه در فضای ساختمان های قوطی کبریتی , پرورش بعضا از آن‌ها می‌تواند عوارض بدی داشته باشد و مردمان غافل از آن , اقدام به تهیه و تنظیم هر گونه گیاهی می نمایند . این در حالی است که در اکثری از سرزمین های جهان گیاهان , تحت عنوان یکی‌از علل حساس بروز مسمومیت ها بویژه در خردسالان تحت ۵ سال محسوب میگردند

بر طبق گزارش هر ساله انجمن مرکز ها در اختیار گرفتن مسمومیت ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ , بیش از ۶۰ هزار گزینه مسمومیت ناشی از گیاهان سمی درین مملکت گزارش شده‌است , که بیشتراز ۴۰ هزار گزینه آن در کودک ها کمتر از ۵ سال روی داده است که معادل ۴ . ۳ درصد از کل مورد ها مسمومیت های گزارش شده درین گروه سنی است . همان , گیاهان سمی به عنوان دهمین عامل بروز مسمومیت در خردسال ها درین مملکت محسوب میشوند .

گزارشات به دست آمده از مراکز آگهی دارو ها و سموم کشور ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از در میان ۱۴۶۴۰ تماس تلفنی مربوط به مسمومیت , ۷۶۱ تماس ( ۳/۵ درصد از موارد ) راجع به مسمومیت با گیاهان سمی بوده است . حالت اقلیمی و تنوع آب و هوایی در مرزوبوم ما سبب به تولید تنوع متعددی در گونه های گیاهی شده است که این امر خود موجب دسترسی مردم به انواع گیاهان دارویی و سمی در بخشها وسیعی از کشو دستگاه لیزر ر میگردد . در سالیان اخیر , ارتقا گرایش مردم به مصرف دارو های گیاهی و گیاهان دارویی , منجر مصرف گیاهان به طور ناآگاهانه و خودسرانه – با حدس داشتن ارزش دارویی و به ج : نشر سیکاس از شیوه های قلمه زدن دستگاه لیزر بیماری ها – شده اس دستگاه لیزر ت .
دستگاه لیزر

مسموم دستگاه لیزر یت با گیاهان در بعضی از تیم های سنی و شغلی به میزان بیشتری به چشم میخورد و احتمالا به صورت مسمومیت های اتفاقی و عمدی صورت دهد . همانطور که ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در خردسال ها تحت ۵ سال شیوع بیشتری دارد . کنجکاوی ذاتی کودکان در‌این محدوده سنی و وجود جذابیت در شکل و رنگ قسمت های مختلف یک گیاه سمی مانند میوه , دانه و برگ آن , سبب می شود تا نوپا به صورت اتفاقی و از روی کنجکاوی اقدام به بلع بخش های مختلف یک گیاه سمی نماید . دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
از ن دستگاه لیزر ظر شغلی , بروز مسمومیت های گیاهی در کشاورزان , باغداران , شکارچیان و کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها بجهت تماس بیشتر با اشکال گیاهان سمی شیوع بیشتری داراست . لازم به ذکر است بسیاری از گیاهان دارویی در حالتی که که به ص دستگاه لیزر ورت خودسرانه و با مقادیر بیش تر از حد مصرف شوند می‌توانند منجر پیدایش مسمومیت در بشر شوند . افزون بر آن برخی از اشکال گیاهان تزئینی مانند دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه های منازل و آپارتمان های مسکونی کاشته و حفظ میگردند هم می توانند در فیس مصرف اتفاقی موجب پیدایش مسمومیت در آدم شوند .